Statut Zavičajne udruge Višnjica

0 8

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19), Osnivačka Skupština udruge „Zavičajna udruga Višnjica“, održana dana 11. listopada 2020. godine donijela je:

STATUT

ZAVIČAJNE UDRUGE VIŠNJICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu ,o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi ,gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu, vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu   sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prestanku postojanja udruge imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: “Zavičajna udruga Višnjica” (u daljnjem tekstu Udruga). Udruga također koristi skraćeno ime: „Višnjica“

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Donjoj Višnjici. Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravno vijeće Udruge.

Članak 4.

Udruga ima znak (u nastavku grb) koji se sastoji od sljedećih elemenata:

Štit koji se sastoji od dva polja. Na gornjem plavom polju nalazi se osmokraka srebrna zvijezda iz koje izlazi šest zraka srebrne boje. U središnjem dijelu grba se nalaze tri brda srebrne boje. U donjem dijelu štita zelene boje nalazi se heraldička oznaka rijeke srebrne boje. Štit drže grifon i lav zlatne boje sa crvenim kandžama i jezikom ispod čijih se nogu nalazi lenta plave boje sa zlatnim obrubom na kojoj se nalazi naziv udruge i natpis „A.D. 1244.“.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 40 mm. U obodu pečata je puni naziv Udruge i datum prvog pisanog spomena naselja Zlogonje, jednog od šest naselja mjesta Višnjice odvojeni dvjema osmokrakim zvijezdama. U unutrašnjosti pečata nalazi se štit iz grba Udruge. Pečat imaju pravo koristiti osobe koje zastupaju Udrugu i njime moraju biti potvrđene sve odluke tijela Udruge.

Članak 6.

Područje djelovanja Udruge su:

1. Branitelji i stradalnici

2. Demokratska politička kultura

3. Duhovnost

4. Gospodarstvo

5. Hobistička djelatnost

6. Kultura i umjetnost

7. Ljudska prava

8. Međunarodna suradnja

9. Obrazovanje, znanost i istraživanje

10. Održivi razvoj

11. Socijalna djelatnost

12. Tehnička kultura

13. Zaštita zdravlja

14. Zaštita okoliša i prirode

15. Zaštita i spašavanje

Članak 7.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Potpredsjednici te Tajnik Udruge. Udrugu predstavljaju članovi Upravnog vijeća udruge.

II. TEMELJNI CILJEVI, NAČELA I  VRIJEDNOSTI

Članak 8.

Temeljni ciljevi kojima će Udruga kroz svoj rad i javno djelovanje težiti jesu:

 • Afirmacija mjesta Donja Višnjica (u nastavku statuta Višnjica) kao jedne i jedinstvene cjeline sastavljene od zaselaka Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Zalužje, Zlogonje, Bednjica i Višnjička Jazbina
 • Jačanje zajedništva svih naselja Višnjice, mještana Višnjice te Višnjičkih iseljenika
 • Zaštita interesa Višnjice kao naselja, mještana Višnjice i Višnjičkih iseljenika
 • Djelovanje isključivo u svrhu dobrobiti Višnjice, njezinih mještana i iseljenika
 • Istraživanje, očuvanje, promicanje i zaštita Višnjičkog identiteta, povijesti,  kulturne i prirodne baštine
 • Udrugom osigurati pravno Tijelo koje Višnjica i mještani Višnjice mogu koristiti za ostvarivanje interesa mjesta i mještana Višnjice
 • Uključivanje višnjičkih iseljenika u razvoj Višnjice i višnjičku svakodnevnicu
 • Rad na turističkoj strategiji te jačanje turističke ponude i konkurentnosti Višnjice
 • Promoviranje i provođenje samoodrživog razvoja u turizmu, poljoprivredi i ostalim segmentima razvoja
 • Istraživanje i promicanje kršćanskog identiteta Višnjice.

Članak 9.

Svaki projekt i program Udruge, javno djelovanje te rad općenito mora biti u skladu s Temeljnim načelima Udruge Članak 10. ovog Statuta, Temeljnim ciljevima Članak 8. Statuta i Temeljnim vrijednostima Članak 11. Statuta.

Članak 10.

Rad Udruge, sve aktivnosti Udruge i njezino javno djelovanje moraju biti u skladu sa sljedećim Temeljnim načelima:

Načelo transparentnosti – sav rad, djelovanje, financijsko i imovinsko stanje u svakom trenutku i svakom članu mora biti potpuno dostupno na uvid. Svi projekti, djelovanja, napori uvijek moraju biti javno iskomunicirani i objavljeni; svaka promjena u imovinskom stanju mora biti zabilježena i dostupna svim članovima na uvid; svaka transakcija u blagajni ili žiro računu mora biti zabilježena i dostupna svim članovima.

Načelo interesa – primarni i jedini interesi Udruge jesu dobrobit mjesta i mještana Višnjice te višnjičkih iseljenika. U radu Udruge nikad ne smije biti privatnih interesa i interesa pojedinaca.

Načelo ujedinjavanja – napori za ujedinjavanje mještana, poticanje na sklad, zdravu i pozitivnu atmosferu suradnje, komunikacije između svih tijela, organizacija i mještana Višnjice i sve u interesima mjesta i mještana Višnjice te višnjičkih iseljenika.

Načelo političke neutralnosti – Udruga ni na koji način ne smije afirmirati niti promicati stranačke interese ni jedne političke stranke. Udruga će svoje djelovanje uvijek usmjeravati i usklađivati s interesima mjesta i mještana Višnjice i višnjičkih iseljenika. U tom smislu, ni u jedno Upravno tijelo Udruge navedeno u ovom Statutu, ne mogu biti izabrani članovi Udruge koji obnašaju neku od stranačko-političkih dužnosti. Također  ni u jedno Upravno tijelo Udruge navedeno u ovom Statutu, ne mogu biti izabrani članovi Udruge koji su članovi udruga ili organizacija koje se svojim djelovanjem i vrijednostima koje zastupaju kose s Temeljnim načelima, ciljevima i vrijednostima Udruge.

Načelo etičnosti – Udruga se obvezuje djelovati i provoditi svoje ciljeve po najvišim standardima etičkih normi.

Članak 11.

Rad Udruge i sve aktivnosti Udruge moraju biti prožete i u skladu sa sljedećim Temeljnim vrijednostima:


Temeljne vrijednosti Udruge su:

 • ljubav prema višnjičkom zavičaju, Domovini i obitelji
 • dobrobit i interesi višnjičkog kraja, mještana i višnjičkih iseljenika
 • kršćanski identitet, moral i etika
 • ljubav prema višnjičkoj povijesti, kulturi te prirodnoj i kulturnoj baštini
 • domoljublje i afirmacija branitelja Domovinskog rata
 • kultura zdravog dijaloga i debatiranja te poštivanje različitih mišljenja
 • poticanje zajedništva i dobrih odnosa pojedinaca i organizacija u Višnjici

III. DJELATNOSTI

Članak 12.

Djelatnosti Udruge su:

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te članova njihovih obitelji kroz osvješćivanje javnosti o  njihovom doprinosu kroz medijske sadržaje, predavanja, seminare i susrete sa sudionicima Domovinskog rata, izložbe i obilježavanja obljetnica događaja i osoba iz Domovinskog rata.

Obrazovanje za demokratsko građanstvo kroz medijske sadržaje, seminare, predavanja i radionice na teme: prava i odgovornosti u demokratskim procesima, promicanje nenasilja i izgradnja mira, promicanje dobrog upravljanja i participacije u društvenom upravljanju, važnost i razvoj civilnoga društva i lokalne zajednice.

Promicanje religijske etike, međuvjerničkog dijaloga kroz vlastite medijske sadržaje, susrete, predavanja. Sudjelovanje u vjerskom životu župe u Višnjici kroz organizaciju tradicionalnih hodočašća u Svetišta, obilježavanju važnih blagdana i svetkovina, istraživanju povijesti i osvješćivanja javnosti za vjersku baštinu, važnost vjerske slobode i vjerskog dijaloga.

Promicanje važnosti turizma, osvješćivanje lokalne i šire zajednice o turističkim potencijalima i mogućnostima razvoja kroz vlastite medijske sadržaje, susrete, seminare, predavanja, tečajeve te usluge u turizmu. Udruga radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom može organizirati putovanje (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove. Promicanje važnosti inovatorstva i tehničke kulture kroz vlastite medijske sadržaje, susrete, seminare, predavanja, tečajeve. 

Zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara Višnjice, kroz medijsko osvješćivanje o važnosti kulture za život i budućnost zajednice. Organizacija znanstvenih skupova, seminara, predavanja. Organizacija izložbi, likovnih kolonija, glazbenih (koncerti, festivali) i scenskih događaja (predstave). Poticanje književnog stvaralaštva kroz organizaciju recitala, susrete s književnicima i predstavljanje književnih djela.

Vlastita izdavačka i nakladnička djelatnost kroz izdavanje časopisa posvećenog Višnjici i stanovnicima Višnjice. Izdavanje drugih publikacija (knjiga, zbornika, časopisa), izdavanje audiovizualnih sadržaja – CD, web portal.

Njegovanje zavičajnog identiteta kroz povezivanje svih Višnjičaraca, medijske sadržaje, istraživanje povijesti, kulture i baštine; organizacija susreta, predavanja, seminara na temu zavičajnog identiteta, obilježavanje važnih događaja iz povijesti i osmišljavanje novih sadržaja.

Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora, prirodne baštine kroz medijske sadržaje, obilježavanja vrijednih prirodnih područja oznakama, praćenje situacije te po potrebi i organiziranjem akcija čišćenja od smeća ili neki drugi oblik prevencije.  

Promicanje važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvori energije kroz medijske sadržaje, organizaciju predavanja, seminara i tečajeva.

Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, kroz medijske sadržaje, organizaciju susreta, predavanja, seminara i tečajeva. Potpora darovitoj djeci, djeci s posebnim potrebama i djeci težeg imovinskog stanja kroz program stipendiranja i praćenja na njihovom odgojno-obrazovnom putu, organizaciju susreta, seminara i tečajeva. 

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode, kroz medijske sadržaje, organizaciju susreta, predavanja, seminara i tečajeva Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, zaštitu javnih dobara u ruralnim područjima kroz medijske sadržaje, susrete, predavanja, seminare i tečajeve.

Humanitarno djelovanje kroz pomoć i podršku starijim osobama, osobama s invaliditetom, podrška djeci i mladima, osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, pomoć i podrška nezaposlenima, pomoć i podrška obitelji, pomoć i podrška beskućnicima, žrtvama obiteljskog nasilja. Savjetovanje i pomaganje. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija). Prevencija nasilja, ovisnosti kroz medijske sadržaje, organizaciju stručne pomoći i podrške, organizacija predavanja, seminara i tečajeva. Organizacija humanitarnih koncerata, izložbi te drugih humanitarnih akcija. Provođenje humanitarnih akcija sukladno posebnim propisima.

Članak 13.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, ostvarivati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • održavanje seminara, radionica i tečajeva
 • prodaja knjiga, priručnika te proizvoda Udruge iz njezine nakladničke, izdavačke i drugih djelatnosti na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini
 • organizacija i održavanje prodajnih izložbi i drugog; prodaja robe iz donacija i poklonjene robe

IV. JAVNOST RADA

Članak 14.

Rad Udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastitog glasila u elektroničkom ili tiskanom obliku i preko različitih sredstava javnog informiranja. Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine Udruge te održavanjem informativnih sastanaka. Rad sjednica tijela Udruge je javan. Sjednice tijela Udruge mogu biti zatvorene za javnost kada je to u interesu Udruge. Odluku o tome donosi tijelo koje zasjeda.

V. ČLANSTVO

Članak 15.

Članstvo Udruge čine: redovni, podupirući, počasni članovi i mladež. Redovni član može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske s navršenih osamnaest godina koji prihvaća Statut, ciljeve, načela i vrijednosti Udruge te druge smjernice rada Udruge, a živi na području Višnjice ili je podrijetlom iz Višnjice, što uključuje i supružnike te djecu osoba podrijetlom iz Višnjice, a koji ne žive na području Višnjice. Redovni član se postaje ispunjavanjem pristupnice i većinskom potvrdom Upravnog vijeća. Svi redovni članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge u skladu s odredbama ovoga Statuta.

Članak 16.

Počasni član može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili neke druge zemlje, te svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana pravna osoba koji su značajno pridonijeli radu Udruge. Počasni član se postaje većinskom odlukom Upravnog vijeća Udruge, na prijedlog bilo kojeg redovnog člana Udruge. Počasni članovi nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Članak 17.

Podupirući član može postati državljanin bilo koje države s navršenih osamnaest godina. Podupirući član se postaje ispunjavanjem pristupnice i odlukom Upravnog vijeća Udruge. Podupirući članovi nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Članak 18.

Udruga okuplja i svoju Mladež kroz koju članovi Udruge mogu biti i maloljetne osobe od 7 do 18 godina starosti uz suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 19.

Rad Mladeži koordinira Upravno vijeće Udruge. Struktura, prava i obveze članova Mladeži Zavičajne udruge Višnjica određuju se zasebnim internim dokumentom tzv. Statutom Mladeži Zavičajne udruge Višnjica kojeg donosi Upravno vijeće Udruge, a potvrđuje Skupština. Mladež Udruge ima pravo na svog predstavnika u Upravnom vijeću Udruge koji ima pravo birati, no ne može biti biran na upravne funkcije Udruge.

Članak 20.

Svi redovni članovi Udruge imaju sljedeća prava:

 • iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike
 • biti informirani o radu Udruge
 • sudjelovati u radu Udruge
 • imati uvid u cjelokupno imovinsko stanje Udruge

Članak 21.

Svi članovi Udruge imaju sljedeće obveze:

 • poštivati Zakon i Statut Udruge
 • poštivati odluke Tijela Udruge
 • dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge
 • štititi ugled i interese Udruge
 • sudjelovati u radu Skupštine
 • davati savjete i primjedbe na rad Udruge

Članak 22.

Članstvo u Udruzi može prestati dobrovoljnim istupanjem iz članstva ili isključenjem nakon provedenog stegovnog postupka. U slučaju dobrovoljnog istupanja potrebno je Upravnom vijeću dostaviti pisanu i vlastoručno potpisanu izjavu o istupanju iz članstva.

Članak 23.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

– nepoštivanje odredaba Statuta

– nepoštivanje odluka Tijela upravljanja Udruge

– neizvršavanje preuzetih obveza

– nesavjesno ili neetično izvršavanje obveza

– nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge

– narušavanje ugleda Udruge

Članak 24.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se stegovnim postupkom. U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Upravnog vijeća Udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravno vijeće jednoglasno. Član protiv kojeg se vodi stegovni postupak ima pravo žalbe Upravnom vijeću i Upravno vijeće dužno mu je odgovoriti u roku od 15 dana od podnošenja žalbe. Odluka Upravnog vijeća je konačna, osim u slučaju odluke o isključenju redovnog člana. Na tu odluku redovni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge na njezinom prvom zasjedanju od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 25.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći slijedeće stegovne mjere

 1. opomena
 2. suspenzija prava
 3. naknada i ispravljanje utvrđene materijalne ili štete po ugled Udruge
 4. isključenje iz Udruge

VI. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO

Članak 26.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga na području Hrvatske, ali i svijeta ukoliko se to ne kosi s odredbama o Temeljnim ciljevima, Vrijednostima i Načelima Statuta Udruge. Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju Udruge donosi Upravno Vijeće Udruge apsolutnom većinom, a potvrđuje Skupština natpolovičnom većinom u skladu sa Člankom 37 ovog Statuta.

Članak 27.

Udruga može osnovati ustrojstvene oblike – Ogranke, koji mogu imati svojstvo pravne osobe. Ogranci se osnivaju s ciljem poboljšanja rada i olakšavanja funkcioniranja Udruge. Odluku o osnivanju Ogranka s određenim sjedištem donosi Upravno Vijeće Udruge, a potvrđuje Skupština u skladu s Člankom 37 ovog Statuta. Upravno Vijeće Udruge imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje Ogranka Udruge.

Članak 28.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga po odluci Upravnog vijeća može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla. Ako to mogućnosti i Zakon dopuštaju, a radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruga po odluci Upravnog vijeća može zasnivati i radni odnos na određeno vrijeme s osobama koje odgovaraju traženom profilu zaposlenika.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 29.

Redovni članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini Udruge i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 30.

Bilo koji redovni član Skupštine Udruge može neograničen broj puta, čak i uzastopce, biti biran u  tijela Udruge, ako ispunjava uvjete ovoga Statuta.

Članak 31.

Tijela Udruge su: Skupština Udruge, Predsjednik Udruge, Upravno vijeće Udruge, dva Potpredsjednika Udruge, Tajnik Udruge, Blagajnik Udruge i Nadzorni odbor Udruge.

Skupština Udruge

Članak 32.

Skupština Udruge je vrhovno organizacijsko tijelo Udruge. Članovi Skupštine Udruge su svi redovni članovi Udruge. Prisustvovanje sjednicama Skupštine Udruge je obvezno za sve redovne članove Udruge, a izostanak sa sjednice član mora pismeno ili usmeno najaviti i obrazložiti Upravnom vijeću najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice Skupštine u protivnom, Upravno vijeće dužno je pokrenuti stegovni postupak protiv člana.

Članak 33.

Skupština Udruge radi u sjednicama. Sjednice mogu biti: redovne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine Udruge mogu biti izvještajne i izborne. Sjednice Skupštine Udruge vodi Predsjednik Udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika Udruge sjednice Skupštine Udruge vodi stariji Potpredsjednik Udruge. Između dvije sjednice Skupštine Udruge ne smije proći više od jedne godine. U slučaju isteka mandata Tijelima Udruge, Skupštinu saziva redovni član Udruge s najdužim članstvom u Udruzi.

Članak 34.

Redovne sjednice Skupštine Udruge saziva i organizira Upravno vijeće Udruge. Svi članovi Skupštine Udruge moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja redovne sjednice Skupštine Udruge. Redovne izvještajne sjednice Skupštine Udruge održavaju se jednom godišnje. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu saziva redovni član Udruge s najdužim članstvom u Udruzi.

Članak 35.

Redovne izborne sjednice Skupštine Udruge održavaju se svake četiri godine. Na redovnim izbornim sjednicama Skupštine Udruge razrješavaju se dužnosti Predsjednik Udruge, Potpredsjednici Udruge, Tajnik Udruge, Blagajnik Udruge, članovi Upravnog vijeća Udruge, Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Udruge te se biraju novi.

Članak 36.

Izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge može sazvati Upravno vijeće Udruge odlukom većine članova ili bilo koji član Skupštine Udruge koji skupi podršku barem 25% svih članova Skupštine Udruge i to dokaže vlastoručnim potpisima podrške na za to predviđenom formularu. Dotični član je tada dužan podnijeti teret organizacije, te pravovremeno obavijestiti članove Skupštine Udruge o vremenu, mjestu i razlogu sazivanja izvanredne sjednice Skupštine Udruge.

Članak 37.

Skupština Udruge može punovažno odlučivati natpolovičnom većinom uz uvjet da je prisutno najmanje 70% svih članova Skupštine Udruge, osim u slučaju potvrđivanja odluke o prestanku Udruge koja mora biti potvrđena glasovima 90% svih članova Skupštine. Ako na Skupštini nema najmanje 70% svih članova Udruge, Skupština se ne može održati niti donositi odluke.

Članak 38.

Na sjednicama, Skupština Udruge:

 • donosi Statut Udruge, te njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Predsjednika Udruge
 • potvrđuje i razrješava Potpredsjednike Udruge, Tajnika Udruge, Blagajnika Udruge i članove Upravnog vijeća Udruge te Predsjednika i članove Nadzornog odbora
 • usvaja izvještaj o radu Udruge za prethodnu godinu i plan rada Udruge u narednoj godini
 • usvaja financijski plan i završni račun Udruge
 • razmatra ostala pitanja vezana uz rad i funkcioniranje Udruge
 • odlučuje o prestanku Udruge

Predsjednik Udruge

Članak 39.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge tajnim glasovanjem ukoliko postoji više od jednog kandidata. Predsjednik Udruge postaje kandidat koji skupi više od 50% glasova prisutnih članova Skupštine Udruge u skladu s Člankom 37. ovog Statuta. Ako niti jedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova u ponovni izbor ulaze dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova i tada Predsjednik Udruge postaje kandidat koji osvoji više glasova. Ako za Predsjednika Udruge postoji samo jedan kandidat članovi Skupštine Udruge javnim se glasovanjem izjašnjavaju prihvaćaju li da predloženi kandidat postane Predsjednik Udruge. Ako se više od 50% glasova prisutnih članova Skupštine Udruge u skladu s Člankom 37. ovog Statuta izjasni da prihvaća predloženog kandidata on postaje Predsjednik Udruge. U suprotnom u roku od 30 dana Skupština Udruge dužna je provesti novi izbor za Predsjednika Udruge. Do tog vremena dužnost Predsjednika Udruge obavlja dosadašnji Predsjednik Udruge. Kandidat za Predsjednika Udruge mora biti član Skupštine Udruge i mora dobiti podršku najmanje 10% svih redovnih članova Udruge. Kandidat za Predsjednika Udruge ne može biti član Udruge koji ne zadovoljava uvjete iz članka 10. ovog Statuta.

Članak 40.

Mandat Predsjednika Udruge traje 4 godine od dana izbora. Nakon isteka mandata Predsjednik Udruge nastavlja obavljati svoju dužnost do izbora novog Predsjednika Udruge.

Članak 41.

Za svoj rad Predsjednik Udruge odgovara Skupštini Udruge. Skupština Udruge ima ovlasti za razrješenje Predsjednika Udruge. Skupština Udruge odluku o razrješenju Predsjednika Udruge donosi natpolovičnom većinom članova Skupštine Udruge u skladu s člankom 37. ovoga Statuta.

Članak 42.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i dužnosti:

 • zastupa i predstavlja Udrugu
 • rukovodi radom Udruge u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Tijela Udruge
 • član je Upravnog vijeća Udruge
 • vodi Sjednice Skupštine Udruge i saziva, organizira i vodi sjednice Vijeća Udruge
 • predlaže Potpredsjednike, Tajnika i Blagajnika Udruge
 • podnosi izvješća o radu Udruge i odgovara za rad Upravnog vijeća Udruge pred Skupštinom Udruge
 • U odsutnosti, Predsjednika zamjenjuje jedan od Potpredsjednika Udruge.

Članak 43.

U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika Udruge, novi Predsjednik Udruge postaje Potpredsjednik  Udruge s više godina članstva u Udruzi, ali mora biti potvrđen natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog vijeća. Mandat novom Predsjedniku Udruge traje do redovne izborne Skupštine. Ukoliko Upravno vijeće Udruge ne prihvati da Potpredsjednik Udruge postane Predsjednik, Upravno vijeće Udruge u roku od 30 dana saziva izvanrednu izbornu Skupštinu Udruge.

Počasni predsjednik Udruge

Članak 44.

Udruga može imenovati i svog Počasnog predsjednika u osobi osobito zaslužnoj za rad Udruge, ili za doprinos dobru Višnjice. Počasnog predsjednika potvrđuje Skupština na prijedlog svih članova Upravnog vijeća Udruge. Počasni predsjednik, ako je član Skupštine, može biti biran i u Upravno vijeće Udruge u skladu sa člankom 58. i ako zadovoljava uvjete iz članka 10. ovog Statuta

Potpredsjednici Udruge

Članak 45.

Potpredsjednici Udruge mogu biti birani isključivo iz članstva Skupštine Udruge. Potpredsjednike Udruge predlaže Predsjednik Udruge, a potvrđuje Skupština Udruge. Mandati Potpredsjednika Udruge traju 4 godine od dana izbora. Kandidat za Potpredsjednika Udruge ne može biti član Udruge koji ne zadovoljava uvjete iz Članka 10. ovog Statuta.

Članak 46.

Potpredsjednici Udruge za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge i Upravnom vijeću Udruge. Ovlasti za razrješenje potpredsjednika Udruge ima Skupština Udruge. U slučaju trajne spriječenosti ili razrješenja potpredsjednika Udruge njegovu funkciju privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izabrati potpredsjednik preuzima član Upravnog vijeća Udruge kojeg izabere Upravno vijeće Udruge.

Tajnik Udruge

Članak 47.

Tajnik Udruge može biti biran isključivo iz članstva Skupštine Udruge. Tajnika Udruge predlaže Predsjednik Udruge, a potvrđuje Skupština Udruge. Mandat Tajnika Udruge traje 4 godine od dana izbora. Kandidat za Tajnika Udruge ne može biti član Udruge koji ne zadovoljava uvjete iz Članka 10. ovog Statuta.

Članak 48.

Tajnik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge i Upravnom vijeću Udruge. Ovlasti za razrješenje Tajnika Udruge ima Skupština Udruge. U slučaju trajne spriječenosti ili razrješenja Tajnika Udruge njegova prava i obveze privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izabrati novi Tajnik Udruge, preuzima član Upravnog vijeća Udruge kojeg izabere Upravno vijeće Udruge.

Članak 49.

Tajnik Udruge ima sljedeća prava i dužnosti:

 • član je Upravnog vijeća Udruge
 • vodi evidenciju članstva i komunikaciju s članstvom
 • vodi arhiv Udruge brine se o svoj dokumentaciji Udruge u bilo kojem obliku (papirnatom ili digitalnom)
 • brine o podmirivanju članarine

Tajnik Udruge može uz suglasnost Upravnog vijeća Udruge pismeno ovlastiti neku drugu osobu za obavljanje pojedinih dužnosti.

Blagajnik

Članak 50.

Blagajnik Udruge može biti biran isključivo iz članstva Skupštine Udruge. Blagajnika Udruge predlaže Predsjednik Udruge, a potvrđuje Skupština Udruge. Mandat Blagajnika Udruge traje 4 godine od dana izbora. Kandidat za Blagajnika Udruge ne može biti član Udruge koji ne zadovoljava uvjete iz Članka 10. ovog Statuta.

Članak 51.

Blagajnik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge i Upravnom vijeću Udruge. Ovlasti za razrješenje Blagajnika Udruge ima Skupština Udruge. U slučaju trajne spriječenosti ili razrješenja Blagajnika Udruge njegova prava i obveze privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine Udruge na kojoj se mora izabrati novi Blagajnik Udruge, preuzima član Upravnog vijeća Udruge.

Članak 52.

Blagajnik ima sljedeća prava i dužnosti:

 • član je Upravnog Vijeća Udruge
 • treba voditi evidenciju o cjelokupnoj imovini Udruge po računovodstvenim propisima i dobrim praksama, Zakonima koje terete Udrugu te propisima Statuta
 • treba na zahtjev Upravnog vijeća dati informaciju o bilo kojoj promjeni u imovini
 • treba kvartalno isporučivati izvješća o stanju cjelokupne imovine
 • treba arhivirati i čuvati sve račune, dokumente i bilo koji fizički ili digitalni oblik koji nosi informaciju o bilo kojoj promjeni imovine Udruge
 • svojim potpisom garantira točnost informacija u izvještajima koje dostavlja

Upravno vijeće Udruge

Članak 53.

Upravno vijeće Udruge je vrhovno operativno tijelo Udruge. Upravno vijeće Udruge broji najmanje 5, a najviše 15 članova s time da broj članova Upravnog vijeća Udruge mora biti neparan broj. Članovi Upravnog vijeća Udruge mogu biti birani isključivo iz članstva Skupštine Udruge i ukoliko ispunjavaju uvjete iz Članka 10. ovoga Statuta.

Iznimku kod biranja čini predstavnik Mladeži Udruge koji se bira u skladu s odredbama Članka 19. ovog Statuta.  Predsjednik, Potpredsjednici, Tajnik i Blagajnik Udruge su punopravni članovi Upravnog vijeća Udruge. Mandati članova Upravnog vijeća Udruge traju 4 godine od dana izbora.

Članak 54.

Članove Upravnog vijeća Udruge redovito bira i potvrđuje Skupština, osim u slučaju opisanom u Članku 58. ovog Statuta. I to kako slijedi: od najvećeg mogućeg broja članova – 15, Skupština bira najviše 10 članova u što su uračunati Predsjednik Udruge, Potpredsjednici Udruge, Tajnik Udruge i Blagajnik Udruge ne računajući tu predstavnika Mladeži Udruge koji automatizmom ima mjesto u Upravnom vijeću. U slučaju da kod Udruge ne djeluje i Mladež Udruge, tada Skupština Udruge bira najviše 11 članova Upravnog vijeća u što su uračunati Predsjednik Udruge, Potpredsjednici Udruge, Tajnik Udruge i Blagajnik Udruge.

Da bi se netko mogao kandidirati za člana Upravnog vijeća Udruge, mora biti član Skupštine Udruge i mora skupiti najmanje 10 % potpisa svih redovnih članova Udruge. Tu potporu tijelu koje predsjeda izbornoj Skupštini dokazuje vlastoručnim potpisima članova na za to određenom formularu.

Članak 55.

Članovi Upravnog vijeća Udruge za svoj rad odgovaraju Skupštini i Upravnom vijeću Udruge. Skupština Udruge ima ovlast za razrješenje članova Upravnog vijeća Udruge koji ne izvršavaju Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavljaju na ne zadovoljavajući način ili svojim radom štete ugledu Udruge.

Članak 56.

Sjednice Upravnog vijeća Udruge saziva, organizira i vodi Predsjednik Udruge i prisustvovanje im je obvezno. Članovi Upravnog vijeća Udruge moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja sjednice Upravnog vijeća Udruge. Ukoliko član izostane sa sjednica neopravdano 3 puta, automatski se suspendiraju sva njegova prava, a Upravno vijeće dužno je pokrenuti stegovni postupak u kojem se utvrđuju okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Stegovni postupak mora pokrenuti Predsjednik Udruge, a ako se stegovni postupak vodi protiv njega, tada to mora učiniti stariji Potpredsjednik. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravno vijeće jednoglasno. One mogu biti: isključenje iz članstva u Upravnom vijeću ili suspenzija prava odlučivanja kroz određeno razdoblje. Član Upravnog vijeća protiv kojeg se vodi stegovni postupak ima pravo žalbe Upravnom vijeću i Upravno vijeće dužno mu je odgovoriti u roku od 15 dana od podnošenja žalbe. Odluka Upravnog vijeća je konačna. Ako bi odluka Upravnog vijeća nakon provedenog stegovnog postupka bila isključenje iz Upravnog vijeća i ako bi se to odnosilo na Predsjednika, onda je Potpredsjednik Udruge dužan sazvati izvanrednu izbornu Skupština na kojoj se raspuštaju sva tijela Udruge i biraju nova. Predsjednik Udruge koji je na taj način isključen iz članstva u Upravnom vijeću više nema pravo na kandidaturu ni za jedno tijelo Udruge.

U slučaju spriječenosti Predsjednika Udruge, sjednicu Upravnog vijeća Udruge saziva, organizira i vodi stariji potpredsjednik Udruge.

Članak 57.

Upravno vijeće Udruge može punovažno odlučivati ukoliko je prisutno više od 50% svih članova Upravnog vijeća Udruge. Upravno vijeće Udruge donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova Upravnog vijeća.

Članak 58.

Članom Upravnog vijeća može se postati i na prijedlog jednog ili više članova Upravnog vijeća Udruge u vremenskom razdoblju poslije održavanja redovne ili izvanredne izborne sjednice Skupštine i to pod ovim uvjetima:

– da je predloženi kandidat član Skupštine

– ako ispunjava uvjete iz Članka 10. ovoga Statuta

– ako prijedlog prihvate svi članovi Upravnog vijeća

– ako se ne prelazi broj od 15 članova Upravnog vijeća Udruge.

Prilikom takvog izbora, nije potrebna potvrda Skupštine i mandat izabranom članu traje do sljedeće redovne ili izvanredne izborne Skupštine.

Članak 59.

Upravno vijeće Udruge:

 • upravlja Udrugom u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine Udruge
 • brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava
 • brine o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge
 • priprema izvještaj o radu Udruge za prethodnu godinu i plan rada Udruge za narednu godinu
 • predlaže Skupštini Udruge Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • odlučuje o načinu realizacije programa rada Udruge
 • donosi ostale odluke važne za rad i funkcioniranje Udruge

Nadzorni odbor Udruge

Članak 60.

Nadzorni odbor Udruge je Tijelo kojem je svrha nadzirati rad Udruge kako bi bio u skladu sa Zakonom i Statutom te davati savjete, primjedbe i upozorenja o stvarnim ili mogućim propustima u radu Udruge.

Članak 61.

Nadzorni odbor Udruge ima svojeg Predsjednika Nadzornog odbora te članove i oni čine sastav Nadzornog Odbora. Predsjednik Nadzornog Odbora može biti samo redovan član koji zadovoljava uvjete iz Članka 10. ovoga Statuta. Ostali članovi Nadzornog Odbora mogu biti birani iz redovnog, ali i podupirućeg te počasnog članstva Udruge. Rad Nadzornog odbora može biti zasebno uređen Pravilnikom kojeg na prijedlog Upravnog vijeća potvrđuje Skupština.

Članak 62.

Predsjednika Nadzornog odbora i ostale članove Nadzornog odbora predlaže Upravno Vijeće, a potvrđuje Skupština. Mandat sastava Nadzornog Odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Nadzorni Odbor ima sljedeća prava i dužnosti:

 • nadziru rad Udruge i njezinih Tijela
 • ne mogu biti birani u upravna Tijela Udruge i sudjelovati u njihovom radu, osim predsjednika koji može sudjelovati na sjednicama Upravnog vijeća, no bez prava glasovanja
 • mogu zatražiti bilo koje izvješće od bilo kojeg Tijela u bilo koje vrijeme
 • svakih šest mjeseci rade nadzor prethodnog razdoblja i sastavljaju izvješće o radu Udruge koje podnose Upravnom vijeću, odnosno na redovnim izvještajnim Skupštinama Udruge
 • aktivno se brinu da je rad i djelovanje Udruge u skladu sa Statutom i Zakonima Republike Hrvatske

Članak 63.

Predsjednik Nadzornog odbora ima sljedeća prava i dužnosti:

 • koordinira rad Nadzornog odbora
 • provjerava i ovjerovljuje izvješće o radu Udruge na redovnim izvještajnim Skupštinama
 • kada Nadzorni odbor uoči bilo kakav propust u radu i djelovanju Udruge i svih njezinih članova, Predsjednik o tome pismeno obavještava Upravno vijeće Udruge koje mu je dužno pismeno odgovoriti u roku od 15 dana
 • sudjeluje na sjednicama Upravnog vijeća, no nema pravo glasa

Odbori Udruge

Članak 64.

Odbori Udruge su savjetodavna tijela Udruge i specijalnih su namjena i interesnih područja. (Npr. Odbor za turizam, Odbor za projekte i programe, Odbor za ekologiju, itd.) Svaki Odbor Udruge broji više od dva člana i po potrebi ima svojeg voditelja. Članovi odbora Udruge mogu biti birani isključivo iz članstva Skupštine Udruge. Članove odbora Udruge predlaže i potvrđuje Upravno vijeće Udruge. Članovi Odbora mogu biti i članovi Upravnog vijeća Udruge.

Članak 65.

Članovi odbora Udruge za svoj rad odgovaraju Upravnom vijeću Udruge koje ima ovlasti za razrješenje članova Odbora Udruge koji se ne ponašaju u skladu sa Statutom Udruge.

Članovi odbora Udruge daju prijedloge Upravnom vijeću Udruge i provode zadatke svojeg interesnog područja. Uz dozvolu Predsjednika, ili u njegovom odsustvu Potpredsjednika Udruge, mogu prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća Udruge, davati prijedloge i sudjelovati u raspravi, no ne mogu glasovati na sjednicama Upravnog Vijeća Udruge.

Ostala tijela Udruge

Članak 66.

Upravno vijeće Udruge ima ovlasti da osim spomenutih ustroji i neka druga tijela Udruge.

VIII. IMOVINA

Članak 67.

Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija. Sva ostvarena dobit koristi se za: postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unapređivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge. Udruga za svoje djelatnosti odgovara svom svojom imovinom. O financijskom poslovanju Udruge brine Blagajnik Udruge ili osoba koju Upravno vijeće pismeno ovlasti.

Članak 68.

Svaku promjenu kratkotrajne imovine mora autorizirati Predsjednik Udruge potpisom i pečatom u papirnatom obliku ili digitalnim potpisom koristeći adekvatno programsko rješenje odobreno od strane Upravnog vijeća. Promjenu dugotrajne imovine moraju autorizirati Predsjednik i Potpredsjednici Udruge, a ako je riječ o kupnji ili prodaji nekretnine, odluku donosi Upravno vijeće, a potvrđuje Skupština u skladu s Člankom 37. ovog Statuta.

Članak 69.

Izvori financiranja Udruge su:

 • članarina
 • donacije isključivo za svrhu provedbe programa i projekata
 • prihod od obavljanja gospodarskih djelatnosti dopuštenih Zakonom i Statutom Udruge
 • dotacije iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija i fondova
 • prijava na projekte i programe raznih lokalnih, državnih i međunarodnih natječaja
 • prihodi od imovine i imovinskih prava u skladu sa Zakonom.

Članarina

Članak 70.

Članarina se uplaćuje na godišnjoj razini i izvor je financiranja rada i djelovanja Udruge. Članarina je obavezna za redovne članove. Počasni i podupirući članovi mogu plaćati članarinu ako to žele.

Nema obaveznog iznosa za članarinu. Upravno vijeće Udruge donosi svake godine odluku o preporučenoj visini minimalne članarine. Tu odluku mora potvrditi Skupština dvotrećinskom većinom na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici. Ukoliko Skupština ne prihvati odluku Upravnog vijeća o visini preporučenog minimalnog iznosa godišnje članarine, na snazi ostaje prethodna odluka. Po želji člana, uplata članarine može biti bilo kojeg iznosa.

Članak 71.

Redovni članovi su oslobođeni plaćanja članarine ako su

 • nezaposleni
 • umirovljenici
 • učenici ili studenti
 • članovi u obiteljima s troje ili više djece

Ako članovi oslobođeni plaćanja članarine to žele, mogu plaćati članarinu kao i ostali članovi.

Članak 72.

Redovni članovi koji ne izvršavaju svoju obvezu plaćanja članarine, a nisu oslobođeni članarine, ne mogu odlučivati na Skupštini Udruge niti biti birani u Tijela udruge sve dok ne podmire ukupan iznos dugovanja za članarinu. Brigu o plaćanju članarina i svu komunikaciju na tu temu vodi Tajnik Udruge. Obveznici plaćanja članarine dužni su uplatiti članarinu do polovice tekuće godine, odnosno najkasnije pet mjeseci nakon održane Skupštine.

Donacije

Članak 73.

Donacije političkih stranaka za rad Udruge su zabranjene. Politički izložene fizičke osobe mogu donirati sredstva za rad Udruge i potpomoći projekte i programe, ali samo u svoje osobno ime bez stranačkih i političkih funkcija.

Članak 74.

Natječaj za financiranje projekata i programa raspisuje Upravno vijeće na sjednici. Kod raspisivanja natječaja potrebno je definirati projekte i programe koji se mogu financirati donacijama, trajanje natječaja i po potrebi ostale uvjete.

Članak 75.

Po završetku natječaja za financiranje projekata i programa,  Upravno vijeće na sjednici provjerava i odlučuje koje se donacije mogu prihvatiti.

Članak 76.

Donator ne smije tražiti nikakve direktne niti indirektne naknade ili bilo kakve usluge za svoju donaciju.

Članak 77.

Po završetku natječaja potrebno je javno objaviti rezultate natječaja sa svim popratnim informacijama.

Članak 78.

Ako Upravno vijeće izglasa i ako donator to prihvati, projekt i program mogu nositi ili sadržavati naziv donatora ili uz projekt može biti iskomunicirano tko je omogućio projekt.

IX. PRESTANAK RADA

Članak 79.

Udruga prestaje s radom ukoliko njen rad zabrani nadležni Ured za opću upravu ili Skupština Udruge donese odluku o ukidanju Udruge. Odluku o ukidanju Udruge donosi Skupština Udruge ukoliko ima suglasnost barem 90% svih članova Skupštine Udruge, a na prijedlog Upravnog vijeća Udruge izglasane glasovima svih članova.

Članak 80.

U slučaju donošenja Odluke o ukidanju Udruge, Skupština Udruge određuje način likvidacije, imenuje likvidatora koji ne mora biti član Udruge, određuje visinu njegove naknade i način na koji će likvidator izvješćivati Skupštinu Udruge o tijeku procesa likvidacije. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 81.

U slučaju nepotvrđivanja prijedloga odluke o ukidanju Udruge, saziva se izborna Skupština na kojoj se bira vodstvo i sva tijela Udruge i pri čemu u tijela Udruge ne mogu biti izabrani članovi Upravnog vijeća koji su dali prijedlog o ukidanju Udruge. Ta suspenzija traje najmanje tri izborna ciklusa.

Članak 82.

U slučaju likvidiranja Udruge, sva imovina se predaje udruzi sa sličnim ciljevima i interesima.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 83.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Članak 84.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština.

Članak 85.

Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.  Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 

Članak 86.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.

Članak 87.

Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Ovlasti dopunjavanja i izmjenjivanja ovog ili donošenja novog Statuta Udruge ima Skupština Udruge na prijedlog Upravnog vijeća Udruge. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar udruga pri tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

U Višnjici, 11. listopada 2020.

Predsjednik: Zvonko Franc

Potpredsjednici: Silvija Komes i Ivan Križanec

Tajnik: Danijel Herceg


Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More